Säännöt

Sodankylän karvakuonot Ry – Säännöt

SODANKYLÄN KARVAKUONOT
-NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
1§ Yhdistyksen nimi
Yhdistyksen nimi on Sodankylän Karvakuonot ja sen kotipaikka on Sodankylän kunta.
2 § Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten koirien käyttöä, kasvatusta, koulutusta sekä koirarotujen jalostamista. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutustilaisuuksia, koiranäyttelyitä ja käyttökokeita, tekee jäseniä koskevia esityksiä ja aloitteita, edustaa jäseniä neuvotteluissa, antaa lausuntoja, harjoittaa julkaisutoimintaa sekä ravitsemusliikkeen ja kioskikaupan pitoa, hankkii toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, toimeenpanee juhlia, huveja, arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä erilaisia pelejä ja kilpailuja asianomaisilla luvalla.
3 § Kieli
Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.
4 § Keskusjärjestöt
Yhdistys on Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben r.y:n ja Lapin Kennelpiiri r.y:n jäsen. Yhdistys voi kuulua jäsenenä myös muihin kenneltoimintaa harrastaviin järjestöihin.
5 § Jäsenet 
Yhdistyksen jäsenet ovat joko vuosi-, ainais-, perhe-, nuoriso-, kunnia- tai kirjeenvaihtajajäseniä. Vuosijäseneksi pääsee henkilö, joka yhdistyksen hallitus yksimielisesti hyväksyy. Ainaisjäseneksi pääsee vuosijäsen maksettuaan vuosikokouksen vahvistaman ainaisjäsenmaksun. Perhejäseneksi pääsee henkilö, joka kuuluu vuosijäsenen tai ainaisjäsenen perheeseen ja asuu yhdessä hänen kanssaan. Nuorisojäseneksi pääsee alle 18-vuotias samoilla ehdoilla kun vuosijäseneksikin. Kunniajäseneksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä henkilö, jolle yhdistys tahtoo osoittaa kunnioitusta ja kiitollisuutta. Ehdotus alistetaan yhdistyksen varsinaisen kokouksen ratkaistavaksi, jolloin päätöksentekoon tarvitaan ¾ annetuista äänistä. Hallitus voi kutsua kirjeenvaihtajajäseniksi yhdistyksen toimintaa suosivia ja kenneltyössä ansioituneita henkilöitä kotimaassa ja ulkomailla. Ulkomaalaisten jäsenten osuus ei saa olla enemmän kuin 1/3 yhdistyksen koko jäsenmäärästä.
6 § Jäsenoikeudet
Yhdistyksen kaikki 15 vuotta täyttäneet jäsenet ovat äänivaltaisia. Jokaisella äänivaltaisella jäsenellä on yksi ääni. Alle 15-vuotiailla jäsenillä on puhevalta. Valtakirjojen lukumäärää ei ole rajoitettu, mutta yhdistyksen kokouksessa kukaan ei voi äänestää enemmällä kuin 1/6 kokouksessa paikalla olevien jäsentenlukumäärästä.
7 § Jäsenmaksut
Yhdistyksen kaikki jäsenet suorittavat vuosikokouksen määräämän liittymis- ja vuosimaksun. Kunniajäsenellä ja kirjeenvaihtajajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. Ainaisjäsen suorittaa kertakaikkisena jäsenmaksuna vuosimaksun kymmenkertaisen määrän.
8 § Jäsenen eroaminen
Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen on vapaa jäsenyydestään ja sen aiheuttamista velvoitteista seuraavan kalenterivuoden alusta.
9 § Jäsenen erottaminen
Jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa, ellei hän ole kehotuksesta huolimatta suorittanut jäsenmaksuaan. Hallituksen esityksestä voi yhdistyksen kokous ¾ äänten enemmistöllä erottaa jäsenen joko lopullisesti tai määräajaksi, kun tämä
1. on toiminut tavalla, joka ei ole sopusoinnussa yhdistyksen tarkoitusperien
    kanssa
2. on rikkonut lakia tai toiminut hyvien tapojen vastaisesti.
Jäsenelle on varattava oikeus antaa kirjallinen lausunto.
10 § Eronneen tai erotetun jäsenen oikeus 
yhdistyksen omaisuuteen
Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.
11 § Hallitus
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 4-8 varsinaista jäsentä, joiden keskuudesta hallitus valitsee varapuheenjohtajan. Vuosikokous päättää vuosittain hallituksen koon. Puheenjohtajan toimikausi on yksi (1) vuosi ja muiden hallituksen jäsenten kaksi (2) vuotta.  Vuosittain heistä on erovuorossa 2-4. Kahden (2) ensimmäisen vuoden erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla hallitusta ensi kertaa valittaessa. Rahastonhoitajan ja sihteerin hallitus voi valita hallituksen ulkopuoleltakin. Hallituksen puheenjohtajan ja erovuoroiset jäsenet valitaan vuosittain. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi määrätä puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, hallituksen jäsenen, sihteerin tai rahastonhoitajan kirjoittamaan yksin yhdistyksen nimen.
12 § Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsumana tai jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä haluaa. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä kokouksessa. Mikäli hallituksen varsinainen jäsen ei itse ole saapuvilla, on hänen henkilökohtaisella varajäsenellään hallituksen varsinaisen jäsenen oikeudet kokouksessa. Hallituksen on mahdollista myös pitää kaikkien hallituksen jäsenten yksimielisellä päätöksellä kokous käyttäen hyväksi nykytekniikan apuvälineitä, kuten esimerkiksi neuvottelupuhelinta tai tietoverkkoa. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Henkilövalinnoissa ratkaistaan vaali arvalla.
13 § Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on
1. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistaa niille esitettävät asiat ja       panna kokousten päätökset täytäntöön,
2. hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta, huolehtia liittymis- ja jäsenmaksujen sekä muiden tulojen keruusta samoin kuin laatia yhdistyksen tilinpäätös päättyneeltä tilivuodelta ja
3. edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia sekä kantaa tai vastata yhdistyksen puolesta.
14 § Toimintavuosi
Yhdistyksen toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.
15 § Yhdistyksen kokoukset
Kutsu vuosikokoukseen on julkaistava seitsemän (7) vuorokautta ennen
kokousta lehti-ilmoituksin paikkakunnan sanomalehdessä. Vuosikokous pidetään helmikuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
2. todetaan kokouksen laillisuus
3. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
4. esitellään hallituksen vuosi- ja tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto
5. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
6. vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio ja määrätään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja
8. päätetään hallituksen koko ja valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
9. valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä heidän varamiehensä
10. valitaan edustajat ja heidän varamiehensä kenneljärjestöihin
11. muut kokouskutsussa mainitut asiat ja kirjalliset jäsenaloitteet
12. käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä
16 § Ylimääräinen kokous
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen aikaisempi kokous on niin päättänyt, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta lehti-ilmoituksin paikkakunnan sanomalehdessä.
17 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä, vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Ehdotuksen on kummassakin kokouksessa saavutettava vähintään ¾ äänten enemmistö annetuista äänistä. Toisen kokouksista on oltava vuosikokous.
18 § Lakkautuneen yhdistyksen varat
Yhdistyksen purkautuessa tulevat sen varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti jollekin kennelasiaa ajavalle rekisteröidylle yhdistykselle, oikeuskelpoiselle yhteisölle tai säätiölle.
19 § Yhdistyslaki
Muutoin noudatettakoon yhdistyslain määräyksiä.